Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO buylux.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

1.2. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego:

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego buylux.pl;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod buylux.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. EPDG Co. – podmiot prowadzący Sklep Internetowy;

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EPDG Co. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

1.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014r. poz.827 ze zm.);

1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 II. Postanowienia ogólne

 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem buylux.pl.

 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.3. Sklep internetowy, działający pod buylux.pl, prowadzony podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EPDG Company – Jacek Metera (EPDG Co.), z siedzibą w Warszawie  przy ul. Chmielnej 122, 00-801 Warszawa, o nr NIP: 527-103-10-44, REGON: 010809366 działającego na podstawie Wpisu do Działalności Gospodarczej Nr 443617 wydanego przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W ewidencji CEIDG widoczny:

CEIDG-EPDG

 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

 b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

 c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 5 lub wyższej, lub Chrome w wersji 12 lub nowszej, lub Opera w wersji 10 lub wyższej,

 2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać i sporządzić jego wydruk.

 2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2.9. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą się różnić kolorem od oferowanych produktów. Zdjęcia, Loga producentów i znaki towarowe użyte na stronie internetowej Sklepu są własnością ich Właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu identyfikacji producentów i ich produktów.

 2.10. Wszystkie produkty, zwane dalej Towarem oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 III. Zasady korzystania z Sklepu

 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.

 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3.3. Warunkiem umożliwiającym dokonanie zakupów w Sklepie  jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3.4. EPDG Co. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

 c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez EPDG Co. Za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię EPDG Co.

 3.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody EPDG Co.

 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 b) korzystania ze  Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

 d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla EPDG Co.,

 e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową buylux.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam - zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

 b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

 c) wybranej metody płatności,

 d) wybranego sposobu dostawy,

 e) czasu dostawy,

 4.5. Oferty handlowej na buylux.pl, nie należy rozumieć jako oferty wiążącej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jako zaproszenie do złożenia oferty.

 4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam - zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Przyjęto zamówienie Nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Jest to poświadczenie dokonania rezerwacji danego towaru. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem przyjęcia umowy.

 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem sprzedaży towaru w siedzibie przedsiębiorstwa lub z momentem wysyłki, tzn. obowiązuje tylko dla faktycznie wysłanych towarów.

 4.9. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

 4.10 Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności  towaru. w takiej sytuacji obsługa sklepu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zamówienia zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sklep zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrotu zapłaconej kwoty.

 4.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Poinformowanie Klienta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

 4.12. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości lub w jego części. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej na adres info@bulux.pl

4.13. Powyższe zapisy zawarcia umowy dotyczą Konsumentów w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego. Klientów niebędących konsumentami obowiązuje KC.

 V. Dostawa

 5.1. Dostawa Towarów w obszarze Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa poza obszarem RP w EU odbywa się na podstawie indywidualnej wyceny.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty w siedzibie Sklepu. Koszty dostawy na terenie RP w przypadku zamówień do kwoty 500 PLN włącznie pokrywa Klient. Zamówienia powyżej kwoty 500 PLN dostarczane są na koszt Sklepu. Szczegółowy cennik znajduje się: 

Czas i koszty dostawy Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

 5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki (liczba dni roboczych). Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do chwili wysłania zamówionych produktów ze Sklepu. W przypadku wysyłki Towaru przesyłką kurierską, do podanego  czasu wysyłki podanego przy produkcie należy doliczyć od 1-2 dni roboczych niezbędnych na dostawę przez firmę kurierską. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji byłby dłuższy niż podany na stronie Sklepu, obsługa Sklepu skontaktuje się telefonicznie, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku, gdy przy produkcie podany jest termin dostawy np. 21 dni oznacza to, że towar nie jest aktualnie widoczny w magazynie Hurtowni i Producenta/Dostawcy. W takiej sytuacji towar jest zamawiany u Producenta/Dostawcy. Przy zamówieniu towaru wykonywanego "na zamówienie" czas realizacji może być dłuższy niż 30 dni i zostanie podany do wiadomości oraz akceptacji Kupującego po ostatecznym potwierdzeniu przez Producenta lub Dostawcę.

 5.4. W przypadku braku towaru Klient jest informowany o tym fakcie w przeciągu 48h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub Paragonu Fiskalnego.

 VI. Ceny i metody płatności

 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 a) przelewem na numer konta bankowego: 13 1140 2004 0000 3202 5923 6605

 b) płatnością „on-line” w systemie PayU:

     -zapłata szybkim e-przelewem    
    -zapłata kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic których karty są akceptowane przez PayU.pl („karta kredytowa zostaje obciążona w momencie autoryzacji przez System PayU")

 c) płatnością „on-line” w systemie Płatności Shoper:

    -zapłata szybkim e-przelewem,

    - zapłata BLIK-iem oraz GPay,

    -zapłata kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic których karty są akceptowane przez podmiot świadczący obsługę płatności online - Blue Media S.A.  („karta kredytowa zostaje obciążona w momencie autoryzacji przez System Płatności Shoper"). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

 d) płatnością „on-line” w systemie  PayPal:

      -zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard, Maestro, których karty są akceptowane przez PayPal.pl („karta kredytowa zostaje obciążona w momencie autoryzacji przez System PayPal")

 e) „za pobraniem” - płatność kurierowi gotówką przy odbiorze towaru,

 g) zapłata gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru towaru przy ul. Chmielnej 122 w Warszawie.

h) szczegóły dotyczące metod płatności znajdują się: Formy płatności

 6.3. W przypadku zamówienia na kwotę przewyższającą 6000 zł EPDG Co. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności do płatności kartą kredytową, PayU Raty lub przedpłata przelewem.

 VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) każdy Klient będący konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego buylux.pl,  ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie podanym poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W celu ułatwienia procedury prosimy o dołączenie Paragonu.

 7.2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 7.3 Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza dostępnego poniżej i wysłać dowolnym kanałem porozumienia się na odległość m.in.:

 a) wiadomością e-mail na adres info@buylux.pl

 b) w formie pisemnej na adres EPDG Company ul. Chmielna 122, 00-801 Warszawa

Poniżej, na końcu Regulaminu znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać

 7.4 Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez konsumenta adres e-mail

 7.5 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 c)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

 EPDG Company, ul. Chmielna 122, 00-801 Warszawa

 7.8. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata przez klienta. W przypadku płatności dokonanej przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Jednocześnie Sklep nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską ani nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

 7.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym. 

VIII. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest EPDG Company z siedzibą w Warszawie.

8.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 IX. Gwarancje i reklamacje

 9.1 Każdy towar zakupiony w Sklepie buylux.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Zwykle 2 lata dla Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego oraz 1 rok dla klienta niebędącego konsumentem. 

 9.2. EPDG Co. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 9.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres EPDG Company, ul. Chmielna 122, 00-801 Warszawa lub pod adres mailowy info@buylux.pl Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 9.4. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

9.5. Sklep jako sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego.

 X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 10.1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.

 10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: EPDG Co., ul. Chmielna 122; 00-801 Warszawa, mailowo pod adres info@buylux.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać podstawowe dane do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 10.5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.                                                 

 XI. Postanowienia końcowe

 11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 11.3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Adresat (sprzedawca):

EPDG COMPANY

CHMIELNA 122

00-801 WARSZAWA

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ................ ………………

Numer zamówienia:  .................................................................................................................... 

Data zawarcia umowy:  ................................................................................................................ 

Imię i nazwisko konsumenta: ....................................................................................................... 

Adres konsumenta: ...................................................................................................................... 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr  ......................................................... 

 

 

Data .............................................................

………………………………………………. Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

 

 

 

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium